نمادک سه بعدی هدف

این نمادک سه بعدی یکح دارت را نشان می دهد که که به وسط هدف برخورد کرذه است و نشان دهنده رسیدن به هدف است و بقا موضاعاتی مثل رشد شخصی و کسب کار همخانی دارد

توضیحات تکمیلی

دسته‌بندی‌ها: , ,

4,000 تومان

این نمادک سه بعدی یکح دارت را نشان می دهد که که به وسط هدف برخورد کرذه است و نشان دهنده رسیدن به هدف است و بقا موضاعاتی مثل رشد شخصی و کسب کار همخانی دارد این نمادک سه بعدی یکح دارت را نشان می دهد که که به وسط هدف برخورد کرذه است و نشان دهنده رسیدن به هدف است و بقا موضاعاتی مثل رشد شخصی و کسب کار همخانی داردظ