هنرجویان هنرستان شهید بهشتی جهت شرکت در کارگاه‌های تخصصی حضوری با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در هنرستان حضور می‌یابند.