جلسه شورای دبیران در تاریخ 19 آبان 1400 با موضوع برگزاری حضوری دروس غیرکارگراهی و عمومی در هنرستان برگزار گردید.